پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یونان دومین گروه از مهاجران را به ترکیه برگرداند

یونان دومین گروه از مهاجران را به ترکیه برگردانده. اقدام آتن در چارچوب توافق ترکیه با اتحادیه اروپا برای کاهش موج مهاجران است. آنکارا پذیرفته مهاجرانی را که از ۱۵ روز پیش به یونان رفته اند، پس بگیرد. شمار آنها به ۴ هزار نفر میرسد. این گروه هم مانند گروه اول عمدتا پاکستانی هستند و از جزیره لسبوس یونان به بندر دیکیلی ترکیه منتقل شده اند و قرار است به پاکستان فرستاده شوند.

مهین شفائی گزارش می دهد.