پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیرمرد بریتانیایی برای تولد ۱۰۰ سالگی اش با چتر پرید

وردان هیز،(Verdan Hays) پیرمرد ۱۰۰ ساله بریتانیایی تصمیم گرفت به افتخار یک قرن زندگی، برای اولین بار، با چتر از ارتفاع سه هزار متری را تجربه کند.

جان کی گزارش می دهد.