پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاپ از اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس یونان دیدار کرد

پاپ فرانسسیس، رهبر کاتولیک های جهان، امروز از مرکز نگهداری پناهجویان در جزیره لسبوس یونان دیدار کرد. پاپ با ساکنان این مرکز از جمله، ایزدی ها و سوری ها دست داد و گفت به آنجا آمده تا عمیق ترین فاجعه انسانی بعد از جنگ جهانی دوم را ببیند. مهین شفائی گزارش می دهد.