پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شام عروسی از غذاهای دورریختنی

برای اکثر زوج ها برپایی مراسم ازدواج هزینه ای سنگین دارد.از لباس و گل و فیلم و عکس گرفته تا ناهار و شام مهمان ها. اما در شمال انگلیس یک زوج در جشن عروسیشان ۱۵۰ مهمانشان را با مواد غذایی که قراربود دور ریخته شوند غذا دادند. آنها مدعی اند با این کار قصد داشتند توجه ها را به مقدار غذایی که روزانه دور ریخته می شوند جلب کنند.

مارتین فورستر گزارش می دهد.