پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با عبدالمنان دادازاده، رهبر دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان

یکشنبه، مردم تاجیکستان در یک همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی شرکت می کنند. تغییراتی که دولت برای ثبات و رشد آینده این کشور لازم دانسته، اما مخالفان بعضی تغییرات را مغایر ارزشهای دموکراتیک می‌خوانند. از جمله، مادام العمر شدن دوران ریاست جمهوری امامعلی رحمان. خبرنگارمان سهراب ضیا با عبدالمنان دادازاده، رهبر دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان صحبت کرد و از او درباره آمادگی ها برای برگزاری رفراندم پرسید.