پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاجیکستان در آستانه همه پرسی تغییر قانون اساسی

مردم تاجیکستان یکشنبه در یک همه پرسی برای تغییرات در قانون اساسی شرکت می کنند. یکی از مهمترین پیشنهادات، مادام العمر کردن حکومت امامعلی رحمان است. در دوران ریاست جمهوری او دو بار قانون اساسی تغییر کرد و زمینه را برای ۲۴ سال حکومت او فراهم آورد و او تا ۴ سال دیگر هم سکان کشور را در دست خواهد داشت. تغییراتی که مخالفان مغایر ارزشهای دموکراتیک می‌دانند. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.