پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آواز مهاجران در کوچه های استانبول

در ترکیه، خیابان استقلال ِ استانبول برای مدت ها قلب فرهنگی این شهر بوده و همچنین صحنه هنرنمایی نوازنده ها و خواننده های مختلف. با افزایش موج مهاجرات، موسیقی خیابانی در این شهر هم چهره دیگری گرفته. بی بی سی سراغ عده ای از این نوازنده ها رفته و از آنها درباره زبان ارتباطی مشترکشان پرسیده.