پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیست و هفت پناهنده در یک سال؛ روند سخت پناهندگی در ژاپن

پارسال ۷۵۰۰ نفر در ژاپن تقاضای پناهندگی کرده اند. اما تنها ۲۷ نفر از آنها پذیرفته شده اند. در کشورهای دیگر، ۳۰ تا ۴۰ درصد تقاضاهای پناهجویی پذیرفته می شود. روند پناهندگی در ژاپن بسیار سخت و اکثرا بی نتیجه است.

روپرت وینگفیلد هیز گزارش می دهد.