پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش بی بی سی فارسی از حمله خونبار اورلاندو

بهمن کلباسی، خبرنگار ما که به محل حادثه رفته، از این مرگبارترین حمله مسلحانه در تاریخ معاصر آمریکا می گوید.