پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشتار اورلاندو؛ حمله به همجنسگرایی؟

حمله به کلوب شبانه همجنسگرایان فارغ از انگیزه های احتمالی مهاجم بار دیگربه بحث درباره حقوق همجنسگرایان دامن زد و واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت. بسیاری آن را فاجعه خواندند و با خانواده قربانیان همدردی کردند. اما در این میان صداهایی هم شنیده می شد از آنهایی که همجنسگرا ستیز نامیده می شوند. چرا در دوران مدرن همچنان گرایش های جنسی متفاوت برای بعضی پذیرفته نیست و چرا عده ای به جای انتقاد از مهاجم آن را نتیجه گناه قربانیان می دانند؟

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.