پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین سال روزه گرفتن برای تازه مسلمانان بریتانیا چطور بوده؟

امسال در بریتانیا مسلمانان باید تا ۱۸ ساعت در روز روزه باشند. این شاید برای مسلمان های قدیمی کار چندان سختی نباشد اما برای آنها که تازه مسلمان شده اند و اولین سالی است که روزه می گیرند چطور؟

سلیم کیککه گزارش می دهد.