پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش مخالفت با خوردن گوشت سگ در چین

تابستان فرارسیده و بار دیگر فستیوال جنجالی خرید و فروش سگ و خوردن گوشت آن در یکی از ایالتهای چین شروع شده است. کارزار مخالفت های جهانی علیه صنعت سگ خوری هم مانند سالهای گذشته براه افتاده و هر سال مخالفت در بین مردم چین با خوردن گوشت سگ بیشتر می شود.

سیاوش اردلان گزارش میدهد.