پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش زنان کرد در کوبانی

حدود دو سال داعش شهر کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه را محاصره کرد. پس از هفت ماه درگیری، نیروهای کرد توانستند داعش را ار شهر بیرون رانند. صدها زن در جنگ با داعش شر کت داشتند. حال که خطر داعش دفع شده، زنان کوبانی درگیر جنگی دیگر علیه چند همسری، ازدواج اجباری و خشونت علیه زنان است. ژیار گل در سفر اخیر خود به کوبانی گزارش در باره زنان این شهر آماده کرده است