پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت حضور تراجنس ها در ارتش آمریکا لغو شد

آمریکا ممنوعیت حضور افراد تراجنسیتی در ارتش را لغو کرده. وزیر دفاع آمریکا آن را تصمیمی درست برای آمریکایی ها و ارتش توصیف کرده و گفته نباید سر راه استخدام بهترین ها سدهایی قرار بگیرد که هیچ ربطی به توانایی شان ندارد.

گزارش لورا بیکر را ببینیم: