پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار سازمان های امداد رسان؛ کودکان جنگ زده سوری در معرض آزار جنسی هستند

در لبنان، سازمان های امدادرسان هشدار داده اند که کودکان سوری در معرض اذیت و آزار جنسی هستند. بیش از یک میلیون پناهجوی سوری در لبنان هستند، بیش از نیمی از آنها کودک هستند. بسیاری مجبورند تنهایی سرکار بروند. موضوعی که آنها را آسیب پذیر می کند.

لینا سینجاب گزارش می دهد.