پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجویان پشت 'مشت آهنین' مجارستان

دولت مجارستان اتهام های کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل را رد کرد. این سازمان می گوید مجارستان پناهجویان را به زور به صربستان برمی گرداند. پلیس مجارستان از هفته گذشته بیش از ۶۰۰ پناهجو را اخراج کرده. فریبا صحرایی از وضعیت پناهجویانی گزارش می دهد که ورودشان به اروپا همین طور سخت تر می شود.