آلبوم عکس بخارا: ستاره ماه خاصه

قصر موسوم به "ستاره ماه‌خاصه" باشگاه تابستانی امیران منغیتی (سلاله ترک تباران) بخارا بوده است که در چهارکیلومتری شمال شهر بخارا واقع است.

حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian
حق نشر عکس bbc persian