پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بدرفتاری با زندانیان نوجوان معترضان را به خیابان‌ها کشاند

پخش فیلم مستندی در استرالیا، درباره بدرفتاری زندانبانان با نوجوانان صدها نفر را در سراسر استرالیا به خیابان ها کشاند. در مستند تلویزیون دولتی استرالیا آزار و اذیت کودکان و نوجوانان در سرزمین شمالی، از مناطق فدرال استرالیا نشان داده می‌شود. بسیاری از این کودکان از بومیان استرالیا هستند.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد با این هشدار که تصاویر اول گزارش ممکن است برای عده ای از بیننده ها تکان دهنده باشد