پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی کاسترو و تاثیرگذاری ادامه دار او در کوبا

او چند دهه دشمن واشنگتن بود، از چند سوءقصد، جان سالم به در برده و حالا ۹۰ سالگی اش را جشن می گیرد. فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، هنوز هم احساسات مردم کوبا و حتی آمریکا را برمی انگیزد.

ویل گرانت گزارش می دهد.