پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت شماری از شهرداران فرانسه با تعلیق ممنوعیت بورکینی

دستکم سه شهردار در فرانسه می گویند علیه تصمیم دادگاه برای تعلیق ممنوعیت بورکینی مبارزه خواهند کرد. بورکینی پوشش کامل بدن برای شنای زنان مسلمان است. دادگاه عالی اداری فرانسه گفته ممنوعیت بورکینی نقض جدی اصول آزادی است.

هیو اسکوفیلد گزارش می دهد.