پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزی که اولین رییس جمهور زن برزیل برکنار شد

دیروز برزیل روز پر خبر و نارآمی را سپری کرد. مجلس سنای برزیل به بی کفایتی دیلما روسف، رئیس جمهوری این کشور رای داد و میشل تمر معاون خانم روسف به عنوان رییس جمهوری جدید قسم خورد. معترضان به رای مجلس سنا، به خیابانها آمدند و با پلیس درگیر شدند. مسعود آذر از یک روز پر تب و تاب در برزیل گزارش می دهد.