پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موافقان و مخالفان خالکوبی در مصر

تا همین گذشته نه چندان دور نامش خالکوبی بود و یا زندانیان و گردن کلفتان اهلش بودند یا زنان برخی عشایر اما امروز اسمش را تتو گذاشته اند و نشانه آدمهای باحال شده و ابزاری برای زیبایی اما خیلی از علمای دین آن را حرام می دانند بخصوص در مصر که در آنجا هم مثل بقیه کشورهای خاورمیانه سنت خالکوبی از زمان فراعنه رایج بوده و هنوز هم اکثر مسیحیان صلیب کوچکی روی دست فرزندانشان خردسالشان خالکوبی می کنند.

مهرداد فرهمند گزارش می دهد.