پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعالیت های حزب راست افراطی آلمان، شرایط را برای بعضی مهاجران نا امن کرده

در بین کشورهای اروپایی، آلمان، بیشترین پناهجو را پذیرفته. اما با فعالیت های حزب راست افراطی و سیاست های ضد مهاجرتی آن حالا بعضی شهرها دیگر جای امنی برای پناهجوها نیستند. از جمله شهر راستاک در شمال این کشور که در آن، پلیس مجبور شده به خاطر امنیت جانی پناهجوها ،آنها را به نقطه ای دیگر منتقل کند.

پل ادامز گزارش می دهد.