پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرهای پرورشی، برای کشته شدن به دست شکارچیان ناشی

در آفریقای جنوبی شکارگاهی هست که شیرها را پرورش می دهند تا توسط شکارچیان کشته شوند. این شگارگاه معروف شده به شکار کنسرو شیر. امسال در کنگره جهانی حفاظت از حیوانات از این کشور خواسته شده تا این شکارگاه تعطیل شود. آفریقای جنوبی بزرگترین صادر کننده سرحیوانات در جهان است و آمریکا بزرگترین وارد کننده آن. بعضی از تصاویر گزارش الستر لیتد ممکن است ناراحت کننده باشد.