پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بناهای یادبودی که از خاکستر حمله ۱۱ سپتامبر سر برآوردند

پانزده سال از روزی که برجهای دو قلو در نیویورک فروریختند و نماى مرکز این شهر برای همیشه تغییر کرد می گذرد. در این سالها بازسازی آرام آرام ادامه داشته و اخیرا ساخت یکی از آخرین قطعات بناهای یادبود یازدهم سپتامبر در این محل به پایان رسیده.

بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می دهد.