پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'بدرفتاری' پناهجویان مسلمان با پناهجویان مسیحی در آلمان

رسانه های آلمان تا به حال بارها از اذیت و آزار پناهجویان مسیحی یا آن هایی که می‍خواهند از اسلام به مسیحیت روی بیاورند، خبر داده اند. این پناهجویان شکایت می‍کنند که برای ادای فرایض دینی شان آزاد نیستند و گروهی از پناهندگان مسلمان با آنان بدرفتاری میکنند. در رسانه های آلمان آمده است که بعضی شان کتک خورده اند یا حتی تهدید به مرگ شده اند.

مریم انصاری گزارش می دهد.