پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست رهبر ایزدی‌های عراق از سازمان ملل

میر تحسین سعید رهبر ایزدی‌های عراق خواهان اعزام نیروهای سازمان ملل برای حفاظت از ایزدی های عراق است. دو سال پیش گروه موسوم به دولت اسلامی، داعش به سنجار حمله کرد. هزاران ایزدی کشته شدند و هزاران زن و دختر جوان ایزدی به بردگی کشیده شدند. صدها دختر ایزدی با پرداخت پول آزاد شده اند. میر تحسین با صدور فرمانی گفته دختران باید همچون فرشتگان پاک در جامعه پذیرفته شوند. حدود ۳۵۰۰ زن ایزدی هنوز در اسارت داعش است. ژیار گل از رهبر ایزدی ها پرسیده با توجه به اینکه بیشتر مناطق ایزدی نشین از دست داعش آزاد شده و در کنترل کردها ست، چرا ایزدی ها به شهرها و روستاهایی آزاد شده باز نمی گردند؟