BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده:
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
سيد احمد کسروی
 

 
 
احمد کسروی
احمد کسروی در اسفند ۱۳۲۴ (مارس ۱۹۴۶) به دست دو برادر عضو جمعيت فداييان اسلام در داخل کاخ دادگستری به قتل رسيد
کسروی تاريخنگار، زبانشناس، حقوقدان و انديشمند برجسته ای است که بحث و پژوهش در پاره ای از زمينه های تاريخی و فرهنگی، بدون توجه به نوشتارهای او ناممکن است.

سيد احمد حکم آبادی که بعدها نام خانوادگی کسروی را برگزيد، در تبريز زاده شد (مهر۱۲۶۹ خ/ سپتامبر ۱۸۹۰). نخست، به مانند پدر و نياکانش، به جامۀ روحانيت درآمد؛ اما درسال های آغازين مشروطۀ دوم، از آن حرفه دست شست. وی، سپس در مموريال اسکول تبريزکه متعلق به آمريکاييان بود انگليسی آموخت و همان جا ادب فارسی و عربی تدريس کرد.

فعاليت سياسی او در حزب دموکرات بود؛ اما به سبب اختلاف نظربا اطرافيان شيخ محمد خيابانی، به تهران رفت و ده سال به کار قضاوت پرداخت. وی، در يک داوری، جانب روستاييانی را گرفت که با دربار رضا شاه درگير بودند و به ظاهر از اين رو، کار دولتی را ترک گفت و وکالت حقوقی پيشه کرد.

  دو کتاب او دربارۀ جنبش مشروطه خواهی به نام های 'تاريخ مشروطۀ ايران' و 'تاريخ هجده سالۀ آذربايجان'، تا به امروز مرجع اصلی محققان پيرامون آن جنبش است
 

چندی بعد، او را به تدريس در دانشگاه نوبنياد تهران فراخواندند که به سبب اختلاف با مقام های دانشگاه، کوتاه مدت بود.

کسروی، در جنبش مشروطه خواهی سهم گرفت و نوشتارهای سياسی و تاريخی خود را در روزنامه های آن دوره و سپستر، روزنامه های حزب دموکرات به چاپ رساند. از همان آغاز نگارندگی و پژوهش، توجهش به تاريخ آشکار بود. دو کتاب او دربارۀ جنبش مشروطه خواهی (تاريخ مشروطۀ ايران و تاريخ هجده سالۀ آذربايجان)، تا به امروز مرجع اصلی محققان پيرامون آن جنبش است.

کتاب شهرياران گمنام در مورد فرمانروايان شمال باختری ايران پيش از سلجوقيان، تاريخ پانصد سالۀ خوزستان و چند اثر تاريخی مهم ديگر را نيز بايد ياد کرد. او، نخستين کسی است که به ريشۀ خاندان صفوی توجه کرد و دروغين بودن نسب سيادت آنان را در کتاب شيخ صفی و تبارش برملا ساخت.

زمينۀ ديگر مورد علاقۀ کسروی، زبانشناسی بود. وی، ناگزير شد چند زبان زنده و مرده را در حد کار خود بياموزد. از دستآوردهای مهم پژوهش هايش در اين باره، کتاب «آذری يا زبان ديرين آذربايجان» است که انتشار آن را بايد نقطۀ عطفی در آذربايجان شناسی تلقی کرد.

تاريخ مشروطه ايران

افزون براين، به پالايش زبان فارسی از واﮋه های بيگانه علاقه مند بود و خود آن نظر را به کار می بست. در مجموع، وی به مليت و انسجام ملی اعتقاد تام داشت.

از حدود ۱۳۱۲، کسروی به جامعۀ ايرانی معاصر خود توجه بيشتری نشان داد و در پی يافتن انگيزه های کاستی ها و کمبودها و نابسامانی ها برآمد. بدين منظور، مجلۀ پژوهشی و فرهنگی پيمان را از آذر ۱۳۱۲ تا خرداد ۱۳۲۱ منتشر ساخت و به مبارزه با «بدآموزی» های شاعران و صوفيه، ستيز با خرافه پرستی و همچنين خرده گيری از پاره ای باورداشت های مذهبی پرداخت.

سپستر، روزنامه (از اسفند ۱۳۲۰) و مجلۀ پرچم (از فروردين ۱۳۲۲) را انتشار داد که در آن و کتاب ورجاوند بنياد و رساله های ديگر، شيعيگری وعقايد منشعب از آن (شيخيگری، بابيگری، بهاييگری) مورد انتقاد تاريخی و عقيدتی قرار گرفته است.

اين نظرها، کسروی را آماج مهر گروهی و هدف قهر گروه های ديگری قرار داد و بدين گونه بود که در۲۰ اسفند ۱۳۲۴ (۱۱ مارس ۱۹۴۶) به همراه منشی اش و به دست دو برادر عضو جمعيت فداييان اسلام در داخل کاخ دادگستری به قتل رسيد. هواداران کسروی، در حيات او و پس از آن در گروهی به نام باهماد آزادگان فعاليت کرده اند.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران