ගුවාම් දූපත ගැන මේ කරුණු දැන සිටියාද?
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගුවාම් දූපත ගැන මේ කරුණු දැන සිටියාද?

  • 2017 අගෝස්තු 9

ශාන්තිකර සාගරය මැද පිහිටි 'ගුවාම්' දූපතට පහර දෙන බවට උතුරු කොරියාව තර්ජනය කරන්නේ ඇයි?, 'ගුවාම්' දූපත සහ එහි ඉතිහාසය පිළිබඳ මේ කරුණු දැන සිටියාද?

වැඩි විස්තර සඳහා: ගුවාම් ගැන බිඳක්