ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බීබීසී සංදේශය

12/01/2017

බීබීසී සිංහල භාෂා සේවයේ දෛනික ගුවන් විදුලි වැඩසටහන

පෙර වැඩසටහන්