ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බීබීසී සංදේශය

27/10/2016

බීබීසී සිංහල භාෂා සේවයේ දෛනික ගුවන් විදුලි වැඩසටහන

පෙර වැඩසටහන්