අප අමතන්න

ඔබේ අදහස් අප වෙත දන්වන්න. ඔබේ ප්‍රතිචාර, ගැටළු සහ ඉල්ලීම් යොමුකිරීම සඳහා කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවා මෙම පිටුවේ පහළින් ඇති 'යවන්න' යැයි දැක්වෙන ස්ථානය 'ක්ලික්' කරන්න.

තැපැල්:

BBC Sinhala Service

New Broadcasting House,

Portland Place

London W1A 1AA

දුරකථන:

+44 (0) 20 36144039

+ 44 (0)20 36140556

+ 44 (0)20 36140555

+ 44 (0)20 36140554

+ 44(0) 20 36140551

+ 44(0) 20 36140552

Skype BBC Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේදී: සංදේශය තැපැල් පෙට්ටිය 654 කොළඹ

නොඑසේනම් sinhala@bbc.co.uk ලිපිනයට ඔබට අපවෙත ඊමේල් පණිවුඩයක් එවිය හැකිය.

Your contact details
Disclaimer