ජංගම දුරකථන භාවිතකිරීමේ නීති සහ කොන්දේසි

වාණිජමය නොවන පුද්ගලික භාවිතය සඳහා පමණක් හඬ/වීඩියෝපට බාගතකිරීමට, බීබීසී නීති සහ කොන්දේසිවලට යටත්ව, බීබීසීයෙන් ඔබට අවසරය හිමිවේ.

පහත සඳහන් කරුණු සඳහා බාගතකිරීම, සංස්කරණය කිරීම හෝ භාවිතාකිරීමට ඔබට අවසර නැත: වෙළඳ ප්‍රචාරක කටයුතු, වෙළඳ ප්‍රවර්ධන කටයුතු හෝ බීබීසී ආයතනය, එහි සේවකයන් හෝ නියෝජිතයන් සහ ඔබ අතර සම්බන්ධයක් ඇති බව වෙනත් අයෙකුට ඇඟවීම සඳහා.

මෙය බාගතකිරීමේ හෝ භාවිතකිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔබට සිදුවියහැකි අලාභයක් හෝ හානියක් හෝ සම්බන්ධයෙන් බීබීසීය වගකීමෙන් නොබැඳේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර