ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව 5

නාදය, බස හා හැගීම් සංකලනය - රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ