ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව 9

නිදහසේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට - ඩබ්ලිව්.ඒ.අබේසිංහ