ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගජමන් නෝනා

ගී මිණි ආර

ගේය පද - යමුනා මාලනී පෙරේරා

සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ

ගායනය - කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ