ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රෑ වැඩ මුරය

ගී මිණි ආර

ගේය පද - බන්ධුල නානායක්කාරවසම්

සංගීතය - රෝහණ එදිරිසිංහ

ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ