ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සැඳෑ කළුවර කුර ගගා විත්

ගී මිණි ආර

ගේය පද - මඩවල එස් රත්නායක

සංගීතය සහ ගායනය - නන්දා මාලනී