ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රංගිරි ගුවන්විදුලිය 'තහනම් කළ යුතුයි'

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතීන් අතර සංහිඳියාවට හානිකරන රන්ගිරි ගුවන්විදුලිය තහනම් කළ යුතු බව තමාගේ අදහස යයි අධිකරණ අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් කියයි.