ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තුන් හෙලේ කැලෑ තුල

ගී මිණි ආර

ගේය පද - සුනිල් ආරියරත්න සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ ගායනය - නන්දා මාලිනී