ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගසල් ගායනයේ රජු මෙහ්දි හසන්ට ප්‍රණාම