ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බලන්ගොඩ මානවයාගේ සම්පූර්ණ ඇටසැකිල්ලක් හමුවේ

පාහියන්ගල සිදුකරන ලද කැනීම්වලදී බලන්ගොඩ මානවයාගේ ඇටසැකිලි මීට කලින්ද හමුවී තිබේ. එහෙත් සම්පූර්ණ ඇටසැකිල්ලක් හමුවූයේ මේ වතාවේ බව, ශ්‍රී ලංකා පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.