ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'කෘෂි පාසල වසා දමා ගුවන් තොටුපොළක් ඉදිකිරීමේ සැලසුමක්'