ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කරකවයි උකුසු ඇස

ගී මිණි ආර

ගේය පද - නිලාර් එම් කාසිම්

සංගීතය - ප්‍රේමසිරි කේමදාස

ගායනය - අමරසිරි පීරිස්