ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කේතුමතී රජදහනේ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - රඹුකන සිද්ධාර්ථ හිමි

සංගීතය - ප්‍රේමසිරි කේමදාස

ගායනය - මාලනී බුලත්සිංහල