ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මාල ගිරාගේ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - අජන්තා රණසිංහ

සංගීතය - ප්‍රේමසිරි කේමදාස

ගායනය - ටී ඇම් ජයරත්න