ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මලක් උනේ ඇයි නුඹ මට

ගී මිණි ආර

ගේය පද - සමන් අතාවුදහෙට්ටි

සංගීතය - කලණි පෙරේරා

ගායනය - අමරසිරි පීරිස්