ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිත හඬා වැටෙනවා

ගී මිණි ආර

ගේය පද - සුනිලා කටුවාවල

ගායනය - මාලනී බුලත්සිංහල