ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වන්නි වන පෙතේ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - බණ්ඩාර ඇහැලියගොඩ

සංගීතය- රෝහණ වීරසිංහ

ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ