ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගොවිදුනි මේ සිරි යහනේ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - සුනිල් ආරියරත්න

සංගීතය- මුත්තුසාමි මෝහන්රාජ්

ගායනය - නන්දා මාලනී